ផលិតផល និង សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី.អេហ្វ បើកដំណើរការអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ អាជីវកម្មទាំងនោះរួមមាន អាជីវកម្មផលិតចំណីសត្វ ចិញ្ចឹមសត្វ និង ផលិតចំណីអាហារ​ ដោយគ្របដណ្តប់ទាំងអស់ ១៧ ប្រទេស និងមានការនាំចេញលើសពី ៣០ ប្រទេស ទូទាំងពិភពលោក ។
ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី.អេហ្វ បើកដំណើរការអាជីវកម្មកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទ ហើយប្រភេទសត្វចម្បងមានជាអាទិ៍ ជ្រូក មាន់សាច់ មាន់ពង  អាជីវកម្មនេះផងដែលបែងចែកជា ៣ ប្រភេទធំៗ គឺ អាជីវកម្មផលិតចំណីសត្វ អាជីវកម្មចញ្ចឹមសត្វ និងអាជីវកម្មផលិតចំណីអាហារ រួមទាំងដំណើរការហាងលក់រាយនិងអាហារសម្រន់ផងដែរ។

អាជីវកម្មចំណីសត្វ

ចំណីសត្វរបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភីអេហ្វ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្តាកសិករចិញ្ចឹមសត្វទាំងក្នុងប្រទេស និងទូទាំងពិភពលោក។

HI-GRO

No. Trade Name Common Name Type of Formulation Type of ...
Read More

ហក់ ប្រេនដ៍

No. Trade Name Common Name Type of Formulation Type of ...
Read More

CP

No. Trade Name Common Name Type of Formulation Type of ...
Read More

Save Feed

No. Trade Name Common Name Type of Formulation Type of ...
Read More

អាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វ

ចំណីសត្វរបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី ខេមបូឌា ចំកាត់ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ និងជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្តាកសិករចិញ្ចឹមសត្វទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោក។

អាជីវកម្មចំណីអាហារ

ក្រៅពីមាត្រដ្ឋានគុណភាពនានា ដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលហើយ អាជីវកម្មចំណីអាហារ  របស់ ស៊ីភីអេហ្វ ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមាត្រដ្ឋានផ្សេងៗ ទាំងមាត្រដ្ឋានថៃ និងមាត្រដ្ឋានអន្តរជាតិ

ហាងលក់រាយ