ការិយាល័យកណ្តាល

គ.ម ២៥, ផ្លូវជាតិលេខ ៤, ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្រួល ខេត្តកណ្តាល ០៨៣០១

ទំនាក់ទំនងលេខ: ០១០ xxx-xxx

អីម៉ែល: info@cpcambodia.com.kh

អាជីវកម្មចំណីសត្វ

feed-factory

ទំនាក់ទំនង: ០១១ ៦៨៨ ៧៣៩/០៩៨ ៥២៧ ៥៧២

អាជីវកម្មសត្វស្លាប

ទំនាក់ទំនង: ០១២ ២០៦ ៩២០

អាជីវកម្មជ្រូក

ទំនាក់ទំនង: ០៨៨ ៦៥៩ ២៥៩២

អាជីវកម្មចំណីអាហារ

Food-contact

ទំនាក់ទំនង: ០៩៩ ៩៣៣ ៣១០

ស៊ីភី ហ្វាយស្តារ៍

ទំនាក់ទំនង: ០៩៦ ៦៦ ១១១ ៦៦

ស៊ីភី ហ្រេ្វសម៉ាត

cp-fresh-mart

ទំនាក់ទំនង: ០៦៩ ៤៥៦ ៤៤៤

ស្តារ៍ ខហ្វហ្វី

starcoffee

ទំនាក់ទំនង: ០៩៦ ៦៦ ១១១ ៦៦

ស៊ីភី ហ្រេ្វស ហ្សប

cpfreshshopcambodia

ទំនាក់ទំនង: ០១០ ៧៧៧ ៣១១